News

30 stycznia 2013 | Radio Sfera

Etyka pracownika naukowego

W grudniu ubiegłego roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego”. Według autorów dokumentów podstawowe, uniwersalne zasady i wartości etyczne dotyczą wszystkich pracowników naukowych bez względu na dyscyplinę naukową. Za  najbardziej rażące naruszenia w uprawianiu nauki uznano fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz plagiaty. 

Do innych działań naruszających kodeks etyczny uznano: „Wystawianie fałszywej recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuły profesorskie i wszelkich wniosków o zatrudnienie w instytucjach naukowych, a także projektów badawczych oraz uchylenie się od wyrażenia opinii lub jej odmowa, w przypadku gdy ocena, zdaniem opiniującego, powinna być negatywna” – czytamy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za uniwersalne zasady uznano w „Kodeksie”: krytycyzm wobec własnych rezultatów, opieranie interpretacji i wniosków wyłącznie na faktach, sumienność w prezentowaniu celów i intencji prowadzonych badań, niezależność od zewnętrznych wpływów na prowadzenie badań.

Więcej na stronie MNiSW

Pełna treść „Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego”
Back to Top ↑

26748935