UMK

9 lipca 2013 | Radio Sfera

0

Minister Kudrycka: student ma prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku

Studenci mają prawo do rozpoczęcia bezpłatnych studiów na drugim kierunku. Jednak po roku ich osiągnięcia będą weryfikowane i możliwość kontynuowania nauki bez opłat będą mieli tylko najlepsi – przypomina w liście do rektorów uczelni publicznych prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono list prof. Barbary Kudryckiej do rektorów polskich uczelni, w którym minister przypomina, że w bieżącym roku akademickim w pełni obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym również te regulujące kwestie pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie publiczne na drugim i kolejnym kierunku studiów.

Drugi kierunek dla najlepszych

Prof. Barbara Kudrycka: “Pragnę przypomnieć, że uczelnia nie pobiera opłat na pierwszym roku na drugim kierunku studiów; student ma prawo do bezpłatnego podjęcia studiów na drugim kierunku. Uprawnienie do bezpłatnego kontynuowania studiów na drugim kierunku będą mieli jednak studenci, którzy po ukończeniu pierwszego roku tych dodatkowych studiów będą spełniali kryteria do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów”.

Spełniasz kryteria? Studiujesz dalej

Przepisy nie określają, że student, aby być zwolnionym z opłat na drugim kierunku studiów musi otrzymywać to stypendium. Student musi spełniać kryteria, czyli znaleźć się w grupie 10% najlepszych na drugim kierunku. “Jeśli student na swoim drugim kierunku studiów w pierwszym roku znajdzie się wśród 10% najlepszych, to nie jest zobowiązany do odpłatności za ten okres, jeśli natomiast na drugim (i kolejnym) roku studiów nie osiągnie tak dobrych wyników w nauce – za ten okres będzie zobowiązany do odpłatności” – wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Odpłatność za studia

Na każdym następnym kierunku (trzecim, czwartym i kolejnych) studia stacjonarne będą płatne już od pierwszego semestru – bez względu na wyniki w nauce. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na drugim kierunku przed 1 października 2011 r. , nie będą musieli ponosić kosztów kształcenia. “Student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia drugiego stopnia będzie mógł ponadto podjąć inne studia, także pierwszego stopnia i nie wnosić za nie opłat” – wskazuje minister.

Minister Kudrycka w liście odniosła się także do ustalania wysokości opłat za studia. “Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni takich studiów, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów” – twierdzi prof. Barbara Kudrycka.

Prof. Kudrycka przypomina, że senat uczelni określa zasady opłat, m.in. za powtarzanie zajęć, za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS, za zajęcia nieobjęte planem studiów. Wiążą one rektora uczelni przy zawieraniu ze studentami pisemnych umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. “Umowy te dotyczą więc każdego studenta studiów stacjonarnych. Zwracam także uwagę, że przepisy ustawy wymagają od senatu uczelni określenia warunków zwalniania studentów z opłat, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej” – zwraca uwagę minister.

Wysokość opłat na UMK w roku akademickim 2013/2014 reguluje zarządzenie rektora z 19 czerwca br. Tabelę opłat za studia można zobaczyć TUTAJ.

Pełna treść listu jest dostępna na stronie internetowej MNiSW

Zdjęcie: Strona internetowa MNiSW

Tagi: ,
Back to Top ↑