UMK £ódŸ, 04.10.2010. Polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta Tadeusz Ró¿ewicz zosta³ uhonorowany 4 bm. tytu³em doktora honoris causa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w £odzi. Uroczystoœæ towarzyszy³a inauguracji roku akademickiego Filmówki. (bpt) PAP/Grzegorz Micha³owski

30 marca 2016 | Piotr Paszelke

0

Germanistyka na arenie międynarodowej

Międzynarodowa współpraca germanistyki. Katedra Filologii Germańskiej UMK uczestniczy w polsko-niemieckim projekcie translatorskim.

O szczegółach mówi dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka, kierownik Katedry Filologii Germańskiej.

 

Współpraca z Collegium Polonicum w Słubicach jest istotna z racji tego, że to właśnie tam jest umiejscowione Archiwum Karla Dedeciusa.

 

Mówiąc o tłumaczeniach, należy pamiętać o problemach przed jakimi stawiani są tłumacze.

 

W ramach projektu odbędą się również warsztaty przeznaczone dla najlepszych studentów mających swój wkład w realizację przedsięwzięcia.

Zdjęcie: zaiks.org.pl

Tagi:
Back to Top ↑