UMK

16 kwietnia 2013 | Radio Sfera

0

Naukowcy z UMK z pieniędzmi na badania

Trójka naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została laureatami III edycji konkursu na realizację projektów w ramach programu „Iuventus Plus”.

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej edycji laureatami zostało trzech uczonych z UMK: dr Anna Kaczmarek-Kędziera i dr Sylwester Furmaniak z Wydziału Chemii oraz dr Michał Zieliński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Konkurs był skierowany do młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia. Wyniki ich badań musiały być opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie JournalCitations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Dr Sylwester Furmaniak z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK na badania: „Wykorzystanie symulacji komputerowych do modelowania, przewidywania i optymalizacji adsorpcji mieszanin gazów na materiałach węglowych” dostanie z MNiSW 35 000 zł (koszt I roku: 22 300 zł).

Dr Furmaniak jest absolwentem Wydziału Chemii UMK. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w 2010 roku. Na Wydziale Chemii UMK jest zatrudniony na stanowisku asystenta od 2008 roku. Jego dorobek obejmuje współautorstwo ponad 70 prac naukowych. Dwukrotnie (w latach 2009 oraz 2010) został nagrodzony stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Główne zainteresowania dr. Sylwestra Furmaniaka skupiają się wokół adsorbentów węglowych i modelowania ich właściwości adsorpcyjnych. Zajmuje się zarówno tradycyjnymi adsorbentami – węglami aktywnymi, które znajdują szerokie zastosowanie w metodach przemysłowych bazujących na procesie adsorpcji, jak i nowoczesnymi nanomateriałami (np. nanorurkami i nanorogami węglowymi). W swoich pracach bazuje głównie na symulacjach z zastosowaniem metod Monte Carlo, które są najbardziej wiarygodnym i bliskim rzeczywistości sposobem modelowania zjawisk adsorpcyjnych.

Dr Michał Zieliński z Zakładu Mechaniki Kwantowej UMK po raz drugi dostanie grant w ramach „Iuventus Plus” (pierwszy zdobył trzy lata temu). Podczas tegorocznej edycji otrzyma 87 000 zł na „Obliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym” (koszt I roku: 178 400 zł).

Doktor Zieliński jest absolwentem UMK z 2002 roku. W 2006 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ efektów naprężeń na elektronowe i optyczne własności kropek kwantowych”. Praca ta w 2009 roku została nagrodzona II nagrodą im. Grzegorza Białkowskiego za najlepsza pracę doktorską z matematyki, fizyki, astronomii i chemii w okresie trzech lat poprzedzających nagrodę, przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Obecnie pracuje w Zakładzie Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki UMK, od 2006 pracował w Institute for MicrostructuralSciences, NationalResearchCouncil w stolicy Kanady – Ottawie. Jako laureat programu Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymał wsparcie w wysokości 236 000 zł na realizację projektu badawczego Kontrola poziomów ekscytonowych w kropkach kwantowych: atomistyczne modelowanie źródeł splątanych fotonów.Był jednym z 16 wyróżnionych w ten sposób naukowców. Celem programu Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest zachęcenie młodych polskich uczonych, którzy przebywają za granicą, do powrotu do kraju.

W 2011 zdobył grant dla młodych doktorów Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2012 dr Michał Zieliński był członkiem Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Anna Daria Kaczmarek-Kędziera z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK będzie zajmować się„Badaniami nad możliwościami wykorzystania barwników skwarynowych we współczesnej chemii materiałów”. Koszt całkowity grantu to: 82 000 zł, koszt I roku natomiast:287 936 zł.

 

 

 

 

Źródło: CPiI UMK
Zdjęcia: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi:
Back to Top ↑