News

21 czerwca 2017 | Radio Sfera

0

UMK znowu dominuje

Pięciu lauretów, z czego trzech związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Takim wynikiem zakończyła się druga edycja konkursu o Nagrodę Naukową organizowaną przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Gdańsku. 

Nagrodę w kategorii nauk medycznych otrzymał dr  Piotr Adamowski (Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy), za publikację Morphine delays and attenuates ticagrelor exposure and action in patients with myocardial infarction: the randomized, double-blind, placebo-controlled IMPRESSION trial, która przedstawia wyniki wyniki pierwszego randomizowanego badania klinicznego na świecie, które udowodniło negatywny wpływ morfiny na ekspozycję na tikagrelor oraz na jego działanie przeciwpłytkowe u pacjentów z ostrym zawałem serca. Zjawisko to jest jednym z głównych powodów śmiertelności w krajach rozwiniętych. Publikacja ukazała się w European Heat Journal, jednym z bardziej prestiżowych czasopism kardiologicznych na świecie.

W kategorii nauk ścisłych i nauk o Ziemi najlepszy okazał się dr Paweł Pomastowski z ICNT UMK. Podejście interdyscyplinarne zastosowane w nagrodzonej pracy oparte na wykorzystaniu technik stosowanych w naukach chemicznych oraz mikrobiologicznych umożliwiło opracowanie metody syntezy nanokompozytów białek z metalami oraz ocenę ich właściwości antybakteryjnych. Zastosowanie metod obliczeniowych pozwoliło natomiast na ustalenie mechanizmu wiązania jonów srebra do białka mleka laktoferryny. Opracowanie metody syntezy skutecznych antybakteryjnych białkowych nanokompozytów otwiera drogę do zastosowania przemysłowego, produkcji na dużą skalę jako preparatów stosowanych do leczenia trudno gojących się ran, odleżyn, oparzeń, jak również miejscowego leczenia infekcji gardła. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie JACS. 

Główna nagroda w kategorii nauk historyczno – społecznych przyznana została Tomaszowi Sińczakowi, który w swojej pracy Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226–363 podjął się pierwszej w Polsce, syntezy konfliktów między tymi imperiami. Książka wpisuje się w nurt badań odrzucających zdecydowanie jednostronny, eurocentryczny i prorzymski sposób opisu wydarzeń koncentrując się na próbie obiektywnej oceny posunięć obu stron. Udało się to osiągnąć dzięki umiejętnemu balansowi między przekazami źródeł zachodniego kręgu kulturowego oraz źródeł orientalnych. Praca posiada wyraźnie zaznaczone cezury czasowe, mające swoje uzasadnienie w historii obu mocarstw okresu późnej starożytności. Zasadniczą część pracy stanowi przedstawienie wojen Cesarstwa na Wschodzie w układzie chronologicznym: od 226 roku, czyli umownej daty przejęcia władzy przez Sasanidów w Iranie, do 363 roku, czyli katastrofalnej klęski wyprawy Juliana.

Dr Julię Możdżeń wyróżniono za pracę Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku. Głównym obszarem zainteresowań dr Możdżeń jest dziejopisarstwo miejskie powstające w miastach pruskich na przełomie XV i XVI w. jako źródło do badań nad światem wyobrażeń. Interesuje się zwłaszcza rozwojem praktycznego, codziennego pisarstwa, w przypadku którego nie tylko tematyka zapisów, ale i sposób ich prowadzenia w księdze ujawnia wiele informacji na temat mentalności, wykształcenia, zainteresowań, a także emocji piszących kronikarzy. Wiedza ta pozwala z kolei wskazać jak różnorodne były sposoby oglądu świata ludzi zamieszkujących to samo miasto czy region.

[źródło: materiały prasowe]

[fot. Andrzej Romański]

Tagi: ,
Back to Top ↑